munasabah dalam alquran

 Image
Kata munasabah secara etimoogi menurut as-suyuthi berarti musyakalah (keserupaan) dan almuqarabah (kedekatan). az-zarkasy memberi contoh sebagai berikut:فلان يناسب فلان berarti si A mempunyai hubungan dekat dengan si B.
menurut beberapa ulama pengertian terminology munasabah dapat didefinisikan sebagai berikut:
1.menurut az-zarkasy:
المناسبة أمر معقول إذا عرض علي العقول تلقّتْه بالقبول
“Munasabah ialah suatu hal yang dapat dipahami.tatkala dihadapkan kepada akal, pasti akal itu akan menerimanya”
2. menurut manna’ul qattan :
Munasabah  adalah sisi keterikatan antara beberapa ungkapan di dalam satu ayat, atau antar ayat pada beberapa ayat, atau antar surat (di dalam al-quran)
3. menurut ibnu al-Araby:
Munasabah adalah keterikatan ayat-ayat al-quran, sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunya kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Munasabah merupakan ilmu yang sangat penting.
4. menurut al-biqa’i:
Munasabah adalah satu ilmui yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagian al-Qur’an , baik ayat dengan ayat, atau surat dengan surat.
B.  Macam-macam  Munasabah
             Dalam al-Qur’an minimal ada 7 (tujuh) macam munasabah, yaitu sebagai berikut:
1.              Munasabah antarsurat dengan surat sebelumnya
Menurut as-suyuty  munasabah jenis ini, berfungsi untuk menerangkan atau menyampurnakan ungkapan pada surat sebelumnya. Seperti contoh, dalam surat al-fatihah ayat 1, ada ungkapan alhamdulillah. Ungkapan ini bermunasabah  dengan surat al-baqarah 152:
فاذكروني اذكركم اشكرو لي ولا تكفرون
“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku dan  janganlah kamu mengingkari (nikmat)Ku.”
2.              Munasabah antarnama surat dan tujuan turunnya
Setiap surat mempunyai tema pembicaraan yang menonjol, dan itu tercermin pada namanya masing-masing, seperti surat Al-Baqarah yang intinya membicarakan tentang sapi betina.
3.              Munasabah antar bagian surat
Munasabah anatar bagian surat sering berbentuk pola munasabah Al-tadahdat(perlawanan) seperti terlihat dalam surat Al-hadid ayat 4:
يعلم ما يلج فى الارض وما يخرج منها……….…..
Antara kata yaliju”masuk” dan kata yakhruju”keluar”terdapat korelasi perlawanan
4.              Munasabah antarayat yang letaknya berdampingan
Munasabah antarayat yang letaknya berdampiangan sering terlihat dengan jelas , tapi sering pula tidak jelas. Munasabah antarayat yang terlihat dengan jelas umunya menggunakan pola ta’kid, tafsir, I’tirodh( bantahan) dan tasydid( penegasan).
Contoh ta’kid:
بسم الله الرحمن الرحيم.  الحمدلله رب العالمين
“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah , Tuhan semesta alam” (al-fatihah1-2)
5.              Munasabah antar suatu kelompok ayat dan kelompok  ayat di sampingnya
Dalam surat Al-baqarah ayat 1-20, misalnya Allah memulai penjelasannya tentang kebenaran dan fungsi Al-Quran bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam kelompok ayat-ayat berikutnya dibicarakan tiga kelompok manusia dan sifat-sifat mereka yang berbeda-beda, yaitu mukmin, kafir, dan munafik.
6.              Munasabah antar fasilah(pemisah) dan isi ayat[1]
Macam munasabah ini mengandung tujua-tujuan tertentu. Diantaranya adalah untuk menguatkan (tamkin) makna yang terkandung dalam suatu ayat, misalnya, dalam surat al-ahzab(33)ayat 25 diungkapkan sebagai berikut:
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينال خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا
 “dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, (lagi)mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa”.(.s al-ahzab:25)
Dalam ayat ini, allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan ;bukan karena lemah,melainkan karena allah maha kuat dan maha perkasa. Jadi,adanya fashilah diantara  kedua penggalan ayat diatas dimaksudkan agar pemahan terhadap ayat tersebut menjadi lurus dan sempurna.
7.                    Munasabah antar awak surat dengan akhir surat yang sama
Tentang munasabah senacam ini, As-Suyuthi telah mengarang sebuah buku yang berjudul marasid al-mathali fi tanasub al-maqati wa mahali.contoh munasabah ini terdapat dalam surat Al-Qashas (28) yang bermula dengan menjelaskan tentang perjuangan Nabi Musa dalam berhadapan dengan kekejaman firaun. Atas perintah dan pertolongan Allah , Nabi Musa berhasil keluar dari Mesir dengan penuh tekanan. Diakhir surat Allah menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad yang menghadapi tekanan dari kaumnya dan janji Allah atas kemenangannya. Kemudian, jika diawak surat dikemukakan bahwa Nabi Musa tidak akan menolong orang kafir. Munasabah disini terletak dari  sisi kesamaan kondisi yang dihadapi oleh kedua Nabi tersebut.
8.                   Munasabah antar penutup suatu surat dengan awal surat berikutnya.
Jika diperhatikan pada setiap pembukaan surat ,akan dijumpai munasabah dengan akhir surat sebeelumnya, sekalipun tidak mudah untuk mencarinya. Misalnya, pada permulaan surat Al-hadid(57)dimulai dengan tasbih:
سبح لله ما في السموت والارض وهو العزيز الحكيم.(الحديد :ا)
 “semua yang berada dilangit dan yang berada dibumi bertasbih kepada Allah (mengatakan kebesaran Allah).dan Dia-lah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”(Q.S. Al-hadid ayat:1).
C.        fungsi munasabah.
Sebagaimana asbab annuzul,munasabah sangat berperan dalam memahami Al-Quran.muhamad Abdullah darraz berkata:”permasalahan-permasalahan yang diungkapkan ileh surat-surat itu banyak semuanya merupakan satu kesatuan pembicaraan yang awal dan akhirnya saling berkaitan. Maka bagi orang yang hendak memahami sistemtika surat semestinyalah ia memerhatikan keseluruhannya, sebagaimana juga memerhatikan segala permasalahannya. Dengan begitu pemahan terhadap Al-quran lebih mendalam.

By:kafi,hamid,yusuf  
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s